Årsmöte lördag 27 juni

SOMMARBOSTADSFÖRENINGEN MÄLBYNÄS & EKSTUGAN upa

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020

Medlemmarna i SBF Mälbynäs & Ekstugan upa kallas härmed till årsmöte lördagen 2020-06-27 kl 14.00 vid Festplatsen, Mälby. På grund av Corona så hålls mötet utomhus. Ta med stolar.

Dagordning

§ 1        Årsmötets öppnande

§ 2        Godkännande av dagordning

§ 3        Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

§ 4        Val av:  a. Ordförande för årsmötet

                        b. Sekreterare för årsmötet

§ 5        Val av två justeringsmän för årsmötesprotokoll, tillika rösträknare

§ 6        Fråga om kallelse till årsmötesprotokoll har skett enligt stadgarna

§ 7        Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2019

§ 8        Fastställande av balans- och resultaträkning för år 2019

§ 9        Revisionsberättelse för år 2019

§ 10      Fråga om ansvarsfrihet för 2019 för styrelse

§ 11      Bestämmande av arvoden för styrelse

§ 12      Budgetförslag för 2020 med beslut om årsavgifter och båtplatsavgifter

§ 13      Val av:  a. Ordförande för 1 år               Nyval

b. Kassör för 2 år                          Nyval   

                        c. Styrelseledamot för 2 år      Omval?

                        d. Styrelseledamot för 2 år      Omval?

                        e. Styrelseledamot för 2 år        1 år kvar

f.  Styrelsesuppleant för 2 år      1 år kvar

g. Styrelsesuppleant för 2 år       Nyval

§ 14      Val av:  a. Materialförvaltare för 2 år    Omval?

                        b. Revisor för 2 år                     1 år kvar

c. Revisor för 2 år             Omval?

                        d. Revisorsuppleant för 1 år     Omval?

                        e. Bryggmästare 1 år                Omval?

§ 15      Val av valberedning för ett år

§ 16      Midsommarfesten år 2020 (Inställd p gr av Corona)

§ 17      Investeringsplan/Skogsvårdsplan

§ 18      Inkomna skrivelser/motioner

§ 19      Övriga

§ 20      Avslutning

Välkommen till årsmötet 2020!

STYRELSEN