Kallelse till Årsmöte

MEDLEMMARNA I SBF MÄLBYNÄS & EKSTUGAN UPA KALLAS HÄRMED TILL ÅRSMÖTE

LÖRDAGEN 2022-04-23 KL 10.00 I IOGT-LOKALEN Lilla gatan 7A TORSHÄLLA

  1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Val av justeringsmän.
  4. Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett.
  5. Styrelsens förvaltningsberättelse.
  6. Revisorernas berättelse.
  7. Fastställande av balans ock resultaträkning.
  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  9. Fastställande av årsavgift för kommande räkenskapsår.

10.Fråga om arvoden.

11.Val av ordförande eller kassör för kommande två arbetsår.

12.Val av en eller två styrelseledamöter samt en suppleant för   kommande två arbetsår

13.Val av materialförvaltare.

14.Val av revisorer.

15.Val av blockledare.

16.Övriga frågor